دیجی بالا در سال 1400 هجری شمسی توسط محمد حسین کاشانکی و محمد عرفان زارع شحنه تاسیس شد و با تمرکز بر خدمت رسانی به مردم ایران و افزایش کیفت فضای مجازی و ایجاد رقابت در این فضا برای بهبود بقیه ایجاد شده است تا لذت ببریم